De Zonneparel 05.jpg Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 08.jpg

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Windroos is één van de dertien scholen van de stichting PCBO Amersfoort. Deze stichting zet zich in voor goed basisonderwijs met een protestants-christelijk karakter in Amersfoort en omgeving. Binnen de stichting wordt het gezamenlijke, overkoepelende beleid bepaald. De besluiten die de stichting neemt, gelden dus vaak voor alle scholen. Daarom is het belangrijk dat ook ouders en medewerkers van de scholen hierbij betrokken worden. Dat gebeurt via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de GMR.

Elke school heeft één vertegenwoordiger in de GMR. Dat kan een ouder of een personeelslid zijn. Vaak gaat het om iemand uit de eigen medezeggenschapsraad (MR) van de school. Maar het kan ook zijn dat de school een andere ouder of medewerker naar de GMR van de stichting afvaardigt. Hoe dan ook staat het GMR-lidmaatschap inhoudelijk los van het MR-lidmaatschap. Namens onze school zit Perijn van der Elst, moeder van Clamor, in de GMR.

Bij alle plannen van het stichtingsbestuur, die te maken hebben met de gang van zaken op de scholen, heeft de GMR medezeggenschap. Dat wil zeggen adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) of zelfs het recht om ermee in te stemmen of niet. Zo bespreekt de GMR elk jaar de begroting en alle bijbehorende voorstellen op het gebied van onderwijs en organisatie. De GMR komt ca. zes keer per jaar bijeen. De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een eigen reglement.

Meer informatie over PCBO Amersfoort, de GMR en de werkwijze van de GMR is te vinden op www.pcboamersfoort.nl (zie ‘Medezeggenschap’)

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ