De Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 06.jpg De Zonneparel 03.jpg De Zonneparel 07.jpg De Zonneparel 05.jpg Zonneparel 02.jpg De Zonneparel 04.jpg De Zonneparel 08.jpg

Leerlingenzorg

Zorg voor de kinderen
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen, geven ze steeds nieuwe handvatten en dagen ze uit meer te ontdekken.

Als de ontwikkeling minder vanzelfsprekend loopt bieden we hulp.
Hiertoe hebben we een zorgteam van de directie en intern begeleiders. Met regelmaat kunnen we externe deskundigen consulteren.

In de groepen 1 t/m 4 werken we met Piramide: een programma dat vooral de taalontwikkeling van de kinderen stimuleert en zorgt, dat een stevige basis voor het "echte"reken- en taalwerk in groep 3 wordt gelegd.

We volgen de kinderen op de voet, onder andere door middel van toetsen. Daarnaast wordt de voortgang van de kinderen meerdere keren per jaar uitgebreid besproken. Leerkrachten en de intern begeleider zorgen er zonodig voor dat uw kind hulp krijgt.
Als dit op school niet lukt, schakelen we – natuurlijk na overleg met de ouders - instanties in om te helpen. Wat doen we precies?

De intern begeleider
Regelmatig bespreken de leerkracht en de intern begeleider (IB-er) de vorderingen van de kinderen. Dit aan de hand van de resultaten van de toetsen en de gemaakte observaties. De intern begeleider heeft drie taken binnen de school:
- zij is de leerkracht die de groepsleerkrachten professioneel begeleidt.
- zij adviseert over extra hulp aan leerlingen die dat nodig hebben en
- is verantwoordelijk voor de organisatie van deze extra hulp.

De onderwijsbegeleidingsdienst
Wanneer de extra hulp onvoldoende helpt, schakelt de school deskundigheid van buiten in. Meestal een psycholoog of een orthopedagoog van de onderwijsbegeleidingsdienst (CED groep). Dat gebeurt uitsluitend met toestemming van de ouders. De psycholoog of orthopedagoog van deze dienst geeft een advies over de aanpak van het probleem.

De Centrale Commissie Intake
Soms is het nodig om de moeilijkheden nog beter in kaart te krijgen. Dan overleggen we met de ouders over een aanmelding bij de Centrale Commissie Intake. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Eduniek en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL – Advies). U moet daarvoor toestemming geven. De CED groep of PCL – A adviseert ons welke actie het beste ondernomen kan worden. Dit kan een uitvoeriger onderzoek zijn, maar ook begeleiding of advies aan de leerkracht. Ook een verwijzing naar een andere hulpinstantie behoort tot de mogelijkheden.

Het primair onderwijs advies loket
Er zijn ook leerlingen die geen leerprobleem hebben, maar sociaal of emotioneel niet goed functioneren. In die gevallen kan de intern begeleider ook professionele hulp van buiten de school inschakelen. Daarvoor maakt De Windroos gebruik van het Primair Onderwijs Advies Loket (PAL). Uiteraard gebeurt dit pas nadat de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.


Kinderen die zich anders ontwikkelen
Op onze school zijn ook kinderen welkom waarvan de specifieke ontwikkeling anders verloopt. Dit zijn kinderen met stoornissen, waardoor regulier onderwijs een probleem zou kunnen opleveren. U kunt hierbij denken aan:
- kinderen met visuele handicaps,
- kinderen met communicatieve handicaps (gehoor-, taal- en spraakproblemen),
- kinderen met een verstandelijk en / of lichamelijke handicap en langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap,
- kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen en / of ernstige leerproblemen en langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap.

Of een kind in aanmerking komt voor ambulante begeleiding of voor een leerlinggebonden budget (het zogenaamde rugzakje met geld) of toch beter in het speciaal onderwijs een plekje kan krijgen, wordt beoordeeld door een onafhankelijke commissie van indicatiestellingen.

Als school zullen we per aanmelding een zorgvuldige afweging maken of wij het kind kunnen begeleiden. Daarom beschikt elke school over een stappenplan dat bij aanmelding wordt voorgelegd. Omdat de uitvoering van het stappenplan tijd vraagt, vinden we het belangrijk dat u minimaal een jaar van tevoren met ons komt praten.

© Basisschool De Windroos - Ontwerp: Koning Harder - Technische realisatie: QplusQ